Kresťanská komunita Slovákov v Dubline ponúka možnosť stať sa členom misijného omšového spolku a tým podporiť misijné dielo Cirkvi.

Každú nedeľu po slovenskej svätej omši sa stačí obrátiť na členku spev. zboru Gabiku, ktorá vás rada zapíše do spolku.
  

   Každý člen Misijného omšového spolku:

  • sa stáva aktívnym duchovným spolupracovníkom misionárov verbistov pri napĺňaní ich misijného poslania, a tak má účasť na všetkých dobrách konaných Spoločnosťou Božieho Slova;
  • má účasť na dobrodeniach a požehnaní siedmich svätých omší, ktoré kňazi Spoločnosti Božieho Slova denne slúžia na rozličných miestach sveta;
  • je zahrnutý do modlitieb misionárov Spoločnosti Božieho Slova, ktorí sa denne modlia za svojich dobrodincov;
  • má záruku, že aj po smrti sa bude na neho pamätať, pretože bude mať naďalej účasť na milostiach svätých omší Misijného omšového spolku.

Sväté omše slúžené za členov spolku sa volajú aj večné omše, pretože sa slúžia stále, za života člena spolku i po jeho smrti. Za člena preto môže byť prijatý aj zosnulý.

Členom spolku sa nepredpisujú zvláštne povinnosti, ale odporúča sa im denne sa pomodliť Zdravas Mária s dodatkom: “Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj všetkým misionárom a oroduj za tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. Amen.”

Jednorazový príspevok 7 € za člena je zároveň podporou misijného diela. Každý nový člen dostane na pamiatku obrázok, na ktorom je uvedené znenie apoštolského požehnania Sv. Otca Františka pre členov Spolku.